The Fifth International Symposium on Mine Safety Science and Engineering (ISMSSE2021) is the premier forum to reach mining safety and health professionals and researchers within the international mining community.  Those regular meetings would not be possible without the generous support through Symposium sponsorships.

 

 

 

 

 

 

KGHM Polska Miedź S.A. to Odkrywca - Gigant - Wizjoner. 
Wierzymy, że przyszłość jest z miedzi! Miedź jest trwała, odporna na rdzę, doskonale przewodzi ciepło i elektryczność. To surowiec niezbędny w fotowoltaice, energetyce wiatrowej, przemyśle motoryzacyjnym, medycynie oraz innych gałęziach nowoczesnego przemysłu. Działalność wydobywczą i przetwórczą prowadzimy od 60 lat, będąc w niej globalnym liderem. Z pasją i wizją budujemy potęgę KGHM na całym świecie.

KGHM należy do grona największych światowych producentów miedzi i srebra. Oprócz miedzi i srebra KGHM wydobywa także molibden, nikiel, złoto, pallad i platynę oraz wytwarza ren. Aktywa produkcyjne KGHM są usytuowane na trzech kontynentach. Podstawowe zakłady produkcyjne firmy są zlokalizowane w Polsce. Grupa KGHM zatrudnia ponad 34 000 pracowników.

 

KGHM is an Explorer - Giant - Visionary. 
The future is made of copper! Copper is durable, rust-resistant and perfectly conducts heat and electricity. It is a raw material essential in photovoltaics, wind energy, the automotive industry, medicine, and other branches of modern industry. We have been running the mining and processing activities for 60 years now, as one of the global leaders. Passion and vision guide us in building KGHM's significance in the world.
KGHM is among the top world's largest producers of copper and silver with more. Beyond copper and silver, KGHM extracts molybdenum, nickel, gold, palladium and platinum and produces rhenium. The company's production assets and projects are located on three continents. KGHM’s core operations are situated in Poland. KGHM Group employs over 34 000 people.

 

kghm.com


 

 

Bogdanka to jedna z najważniejszych firm na Lubelszczyźnie, stabilny pracodawca wspierający rozwój społeczności lokalnych w różnych obszarach ich działalności. Wpisuje się w bezpieczeństwo energetyczne kraju i rozwój regionu lubelskiego od ponad 35 lat. Początki firmy sięgają 1982 roku, kiedy to, pod koniec listopada, uruchomiona została pierwsza ściana wydobywcza. W ciągu kolejnych lat przedsiębiorstwo stało się liderem branży w zakresie wydajności, nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a także bezpieczeństwa i dbałości o środowisko naturalne.

 

Bogdanka is one of the most important companies in the Lublin region, stable employer supporting the development of local communities in various areas of their activities. It has taken part in the country’s power safety scheme and the Lublin region development for nearly 40 years. Throughout the past number of years the enterprise has become the industry’s leader as far as the efficiency, state-of-the-art technology solutions as well as safety and care for the environment are concerned.

 

lw.com.pl


 

 

Grupa Kapitałowa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Węgiel koksowy, nazywany też metalurgicznym, został uznany za jeden z 30 surowców krytycznych dla Unii Europejskiej. Na liście tej znalazły się surowce mające strategiczne znaczenie dla gospodarki i o wyczerpujących się zasobach. Węgiel koksowy jest wykorzystywany do produkcji stali – jest więc niezbędny dla rozwoju nowoczesnej infrastruktury i innowacyjnej gospodarki. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, we Włoszech i Indiach.

 

The JSW Group is the largest producer of high quality hard coking coal in the European Union and one of the leading producers of coke used for smelting steel. Coking coal, also known as metallurgical coal, has been identified as one of the 30 critical raw materials for the European Union. The list underlines strategic economic importance of critical raw materials and entails a high supply risk for European industry. Coking coal is an essential ingredient in steel production - a key component for the development of an innovative economy and modern infrastructure. The main customers of the JSW Group’s products are from Poland, Germany, Austria, the Czech Republic, Slovakia, Italy and India.

 

jsw.pl


 

 

Polska Grupa Górnicza jest kluczowym partnerem w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. W odpowiedzi na oczekiwania taniej i wysokiej jakości energii, Spółka dąży do zwiększenia efektywności i jej optymalizacji, utrzymania wysokich standardów ochrony środowiska, a także kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Polska Grupa Górnicza posiada największe zasoby węgla i potencjał wydobywczy w Unii Europejskiej. Działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, wykorzystanie paliw alternatywnych produkowanych na bazie odpadów, a jednocześnie spełnienie norm jakościowych i środowiskowych w połączeniu z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i jednocześnie zapewnieniem nowych miejsc pracy – stanowią wizerunek PGG SA jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie i ekologicznie.

 

Polska Grupa Górnicza is a key partner in building Poland's energy security. In response to the expectations of cheap and high-quality energy, the Company aims to increase efficiency and optimize it, maintain high environmental protection standards, as well as occupational health and safety issues. Polska Grupa Górnicza has the largest coal resources and mining potential in the European Union. Action aimed at reducing greenhouse gas emissions to the atmosphere, using alternative fuels produced on the basis of waste, and at the same time meeting quality and environmental standards in combination with obtaining energy from renewable sources and at the same time ensuring new jobs - constitute the image of PGG SA as a socially responsible enterprise  and ecologically.

 

pgg.pl


 

 

We are a technology holding company that provides solutions for the energy, mining and bulk material handling industries. Our long-term goal is to support the green transformation of the energy sector in various fields and to achieve approximately 70% of revenues from non-energy coal-related areas by 2024 (including renewable energy, transport and logistics). Currently the FAMUR Group has over 130MW of farms under construction, and additionally it acquired 103MW of total power in the RES auction in June this year. In total, we have over 1.2 GW of estimated capacity of projects at various stages of development, including almost 240 MW of projects with a winning auction in 2019, 2020 and 2021.

 

famur.com


 

 
W ciągu ponad 170 lat swojej dotychczasowej działalności HUTA ŁABĘDY S.A. wypracowała pozycję jednego z najbardziej znanych i cenionych w kraju dostawców produktów i usług hutniczych, w tym w szczególności produktów dla górnictwa i budownictwa.
 
PRODUKTY GÓRNICZE
• Stalowe obudowy górnicze
• Akcesoria obudów górniczych
• Obudowy tuneli drogowych
• Cięcie wzdłużne blach w kręgach
• Kształtowniki konstrukcyjne
 
PRODUKTY POZAGÓRNICZE
• Rury stalowe ze szwem, zgrzewane prądami wysokiej częstotliwości (HFI, HFW)
- średnice: 114,3-323,9 mm (4-12 inch)
- grubość ścianek: od 3,0 do 12,7 mm
- długość odcinka: od 6 do 18 m
 
Normy wykonania: EN 10217 ; EN 10219; EN ISO 3183
 
• Kształtowniki zimnogięte zamknięte:
- kwadratowe: od 70x70 do 250x250 mm
- prostokątne: od 80x50 do 300x200 mm
- grubość ścianki: od 3,0 do 12,5 mm
- długość: od 6 do 18 m
- wykonanie wg: PN-EN 10219
 
• Cięcie wzdłużone blach w kręgach:
- grubość blachy: od 3,0 do 12,7 mm
- średnica zewnętrzna: od 800 do 2100 mm
- szerokość kręgu: od 500 do 2100 mm
- szerokość taśmy: od 100 do 2100 mm
- waga kręgu: do 36 ton 
 
 
During over 170 years of its operation HUTA ŁABĘDY S.A. has earned the status of one of the most well-known and respected Polish suppliers of metallurgical products and services including specifically mining and construction goods.
 
MINING PRODUCTS
• Steel mining roof supports
• Accessories for mining roof supports
• Road tunnel linings
• Longitudinal cutting of sheets in coils
• Structural shapes
 
NON-MINING PRODUCTS
• Steel seamed tubes welded with high frequency currents (HFI, HFW)
- Diameters: 114.3-323.9 mm (4-12 ”)
- Wall thickness: from 3.0 to 12.7 mm
- Section length: from 6 to 18 m
 
Manufacturing standards: EN 10217; EN 10219; EN ISO 3183
 
• Cold-formed closed shapes:
- Square: from 70x70 to 250x250 mm
- Rectangular: from 80x50 to 300x200 mm
- Wall thickness: from 3.0 to 12.5 mm
- Length: from 6 to 18 m
- Manufatcturing standard: PN-EN 10219
 
• Longitudinal cutting of sheets in coils:
- Sheet thickness: from 3.0 to 12.7 mm
- Outer diameter: from 800 to 2,100 mm
- Coil width: from 500 to 2,100 mm
- Strip width: from 100 to 2,100 mm
- Coil weight: up to 36 tons
 

 

 

 

 

Media Partners